>> แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

Read More

>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ เครื่องอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์หรือนรีเวชวิทยาหรือเครื่องสะท้อน(๔๒.๒๐.๑๗.๐๒)      จำนวน  ๑ เครื่อง ตามเอกสารดังนี้ กดเพื่อดาวโหลด >>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More