คุณรัติยา จินศิริวานิชย์และคุณกฤษฎา วัชเสนีย์ บริจากอุปการณ์การแทพย์

คุณรัติยา จินศิริวานิชย์และคุณกฤษฎา วัชเสนีย์ บริจากอุปการณ์การแทพย์
มอบเครื่องบันทึกและสัญญาณชีพผู้ป่วยวิกฤติ แก่ โรงพยาบาลตากฟ้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *