โครงการตลาดนัดสุขภาพและพิธีเปิดป้ายกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้อำเภอตากฟ้า

โครงการตลาดนัดสุขภาพและพิธีเปิดป้ายกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้อำเภอตากฟ้า


                วันที่ 24 กันยายน 2560  เวลา 9.00 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ และพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนอุปกรณ์กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อำเภอตากฟ้า โดยในงานมีกิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัย อาทิ การตรวจร่างกายเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจกรุ๊ปเลือด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *