ผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลตากฟ้า

 

                                 

นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์  ๒๕๑๘-๒๕๒๑           นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคสุวพลา   ๒๕๒๒-๒๕๒๓          นายแพทย์บัวเรศ  ศรีประทักษ์ ๒๕๒๖-๒๕๒๗

                                                                 

  นายแพทย์ทรงยศ  ชัยชนะ  ๒๕๒๗-๒๕๒๙           นายแพทย์ราเมศ  สุขุมาลไพบูลย์  ๒๕๒๙-๒๕๓๑              นายแพทย์ณัฐพร  วงศ์สุทธิภากรณ์ ๒๕๓๑-๒๕๓๘

                                                                           

                          นายแพทย์พรชัย  ชอบทางศิลป์  ๒๕๓๗-๒๕๓๘                               นายแพทย์คำนึง  สีแก่น ๒๕๓๘-๒๕๕๑

                                                                         ปัจจุบัน

                                                                            

                                                                                     น.พ.อำนาจ  น้อยขำ

                                                                           นายแพทย์ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

                                                                                         ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน