ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อำเภอตากฟ้า”

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๐๐ น. พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง เมตตาให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อำเภอตากฟ้า”

Read More

>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ เครื่องอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์หรือนรีเวชวิทยาหรือเครื่องสะท้อน(๔๒.๒๐.๑๗.๐๒)      จำนวน  ๑ เครื่อง ตามเอกสารดังนี้ กดเพื่อดาวโหลด >>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

อนุโมทนาบุญ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลตากฟ้า

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลตากฟ้า นำโดย อ.วันชัย เทียนดี , เรืออากาศตรีชาญชัย กิจพิบูลย์ (หมวดตุ๊) วงดนตรีตุ๊ซาวด์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมจิตอาสา ฯ ได้มอบเงินจำนวน ๑๐,๑๐๐. บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์วสันต์ พนธารา นายแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ติดตามต่อ ดูรูปเพิ่ม คลิก >> ที่นี่ facebook

Read More

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://discipline.ops.moph.go.th/ ดาวน์โหลดเอกสาร >> จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  

Read More

ระเบียบและการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

คำนิยาม “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร    ระดับต้นและระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า “การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ …

Read More