บริษัท เอส. สิยา จำกัด มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

บริษัท เอส. สิยา จำกัด S.Siya.Co., Ltd. มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท         

Read More

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคคลากรโรงพยาบาลตากฟ้า

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคคลากรโรงพยาบาลตากฟ้า

Read More