รับบริจาครถเข็นนั่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ คัน

ขออนุโมทนาบุญ
ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณ #คุณพ่อสม – คุณแม่สมพร นาควัน มีจิตศรัทธาบริจาครถเข็นนั่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ คัน มูลค่า ๔,๒๐๐ บาท บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการให้บริการ รับ-ส่งผู้ป่วย
โรงพยาบาลตากฟ้า โดย นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณพ่อสม – คุณแม่สมพร เป็นอย่างยิ่ง ขอบุญุศลที่ท่านได้กระทำนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ ประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบพบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ทั้งปวงด้วยครับ ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ