มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและครอบครัวศรีบุญเรือง มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) อุทิศผลบุญกุศลให้กับ #คุณแม่หล่ำ ศรีบุญเรือง โดยมี #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบ ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
โรงพยาบาลตากฟ้า ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง และครอบครัวศรีบุญเรือง เป็นอย่างยิ่ง ด้วยผลบุญกุศลนี้จงเป็นวิถีนำทางให้ดวงวิญญาณ ของ #คุณแม่หล่ำ ศรีบุญเรือง ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ และขอให้คณะบุตร ธิดา ญาติ ฯ ทุกท่าน ประสบพบมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ทั้งปวง ขอบพระคุณครับ อนุโมทนาสาธุครับ