>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

เครื่องอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์หรือนรีเวชวิทยาหรือเครื่องสะท้อน(๔๒.๒๐.๑๗.๐๒)      จำนวน  ๑ เครื่อง

ตามเอกสารดังนี้ กดเพื่อดาวโหลด

>>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)