คู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก

เอกสารคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ปี 2558 โรคติดเชื้อเดงกี และโรคาไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงเนื้อหาและความรู้
ด้านวิชาการโรคไข้เลือดออกมาจากคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก ซึ่งได้จัดพิมพ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545


กรมควบคุมโรค โดยสำ นักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้จัดทำ คู่มือวิชาการ
เรื่องโรคไข้เลือดออกด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออกในด้านต่างๆ ได้แก่ การติดต่อ แพร่กระจายของโรค อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาผู้ป่วย วัคซีน
ไข้เลือดออก ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ชีววิทยาของยุงลายที่เป็นพาหะนำ โรคไข้เลือดออก การป้องกันและ
การควบคุมกำ จัดยุงลาย สารเคมีและเครื่องพ่นเคมีที่ใช้ในการกำ จัดยุงลาย การสำรวจยุงลาย การมีส่วนร่วมของชุมชนและการส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นสำ หรับบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับ รวมทั้งนักวิจัย นักศึกษา
และประชาชนผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง หนังสือวิชาการเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทุกระดับ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเอกสารวิชาการที่สามารถอ้างอิงได้ และมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกได้ต่อไป

 

ดาวโหลดได้ที่นี้ กด >>>  คู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออกปี2558__ FINAL