วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบาย

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีความปลอดภัย และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน

ค่านิยม

3CMTV

1.Customer Focus  คือ สนองความต้องการ ใช้มาตรฐานวิชาชีพ   ผู้รับผลงานมีทั้งเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้รับผลงานภายใน และผู้ป่วย ครอบครัว ที่เป็นผู้รับผลงานภายนอก

2.Continuous Process Improvement คือ การหาโอกาสพัฒนา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการขยับเป้าของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้

3.Creativity and Innovation คือ การเปลี่ยนแปลงที่ใช้วิธีการและแนวคิดใหม่

4.Managementby Fact คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

5.Team work (คนทำงาน) คือ การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ

6.Value on Staff (คนทำงาน) คือ ส่งเสริมการมีและการใช้ศักยภาพ มีแรงจูงใจทำงานให้ได้ผลดี มีความสุข

พันธกิจ

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2.ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้ครอบคลุมด้านส่งเสริม ป้องกัน รักาา ฟื้นฟ๔

3.กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นโยบาบคุณภาพโรงพยาบาลตากฟ้า

1.พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

2.รับฟังความเห็นผู้รับผลงานและนำข้อมูลมาพัฒนาระบบงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน

3.พัฒนาศักยภาพและสร้างความสุขให้คนทำงาน

4.สร้างความสามัคคีและความรักในองค์กร

5.พัฒนาระบบบริหการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ