วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบาย

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีความปลอดภัย และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน

ค่านิยม

3CMTV

1.Customer Focus  คือ สนองความต้องการ ใช้มาตรฐานวิชาชีพ   ผู้รับผลงานมีทั้งเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้รับผลงานภายใน และผู้ป่วย ครอบครัว ที่เป็นผู้รับผลงานภายนอก

2.Continuous Process Improvement คือ การหาโอกาสพัฒนา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการขยับเป้าของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้

3.Creativity and Innovation คือ การเปลี่ยนแปลงที่ใช้วิธีการและแนวคิดใหม่

4.Managementby Fact คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

5.Team work (คนทำงาน) คือ การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ

6.Value on Staff (คนทำงาน) คือ ส่งเสริมการมีและการใช้ศักยภาพ มีแรงจูงใจทำงานให้ได้ผลดี มีความสุข