ช่องทางติดต่อ

โรงพยาบาลตากฟ้า เลขที่ 59 หมู่1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ทรศัพท์ : 056-241027  FAX : 056-241819
 Facebook Takfa hospital