ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลตากฟ้า

 

                                              

นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์  ๒๕๑๘-๒๕๒๑                     นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคสุวพลา   ๒๕๒๒-๒๕๒๓           นายแพทย์บัวเรศ  ศรีประทักษ์ ๒๕๒๖-๒๕๒๗

                                                                           

นายแพทย์ทรงยศ  ชัยชนะ  ๒๕๒๗-๒๕๒๙                        นายแพทย์ราเมศ  สุขุมาลไพบูลย์  ๒๕๒๙-๒๕๓๑              นายแพทย์ณัฐพร  วงศ์สุทธิภากรณ์ ๒๕๓๑-๒๕๓๘

                                                                                           

                                        นายแพทย์พรชัย  ชอบทางศิลป์  ๒๕๓๗-๒๕๓๘                                   นายแพทย์คำนึง  สีแก่น ๒๕๓๘-๒๕๕๑

                                                                                                                        ปัจจุบัน

                                                                                               

                                                               น.พ.อำนาจ  น้อยขำ                                                       น.พ.วสันต์  พนธารา

                                                                   ๒๕๕๑ – ๒๕๖๓                                           นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

                                                                                                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

                                                                                                                                                      ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

                                                                                                                                                  เบอร์โทร 086-449-8288