ผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลตากฟ้า

 

                                 

นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์  ๒๕๑๘-๒๕๒๑           นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคสุวพลา   ๒๕๒๒-๒๕๒๓          นายแพทย์บัวเรศ  ศรีประทักษ์ ๒๕๒๖-๒๕๒๗

                                                                 

  นายแพทย์ทรงยศ  ชัยชนะ  ๒๕๒๗-๒๕๒๙           นายแพทย์ราเมศ  สุขุมาลไพบูลย์  ๒๕๒๙-๒๕๓๑              นายแพทย์ณัฐพร  วงศ์สุทธิภากรณ์ ๒๕๓๑-๒๕๓๘

                                                                           

                          นายแพทย์พรชัย  ชอบทางศิลป์  ๒๕๓๗-๒๕๓๘                               นายแพทย์คำนึง  สีแก่น ๒๕๓๘-๒๕๕๑

                                                                         ปัจจุบัน

                                                        

                                 น.พ.อำนาจ  น้อยขำ                                                        น.พ.วสันต์  พนธารา

                                   ๒๕๕๑ – ๒๕๖๓                                                 นายแพทย์ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

                                                                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

                                                                                                                       ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน