ITA

ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรม
EB 25 หน่วยงานมีกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1. แบบส่งต่อผู้ป่วย ASC และ National Thai ACS Registry ทุกประเภท
  2. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน(STEMI Fast Track)
  3. แบบบันทึกใบ Check list ผู้ป่วย Storke Fast Track
  4. รายชื่อผู้เข้าอบรม Work Shops STEMI
  5. แผนพัฒนาคุณภาพ ปี 2561 – 2562
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้