ITA

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561

รายงานวิเคาะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

รายงานการวิเคาะห์ความเสี่ยง

รายงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน