งานธุรการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตากฟ้า ครั้งที่3_2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1_2562

รายงานการประชุม ครั้งที่1_2561

รายงานการประชุม ครั้งที่2_2561

รายงานการประชุม ครั้งที่3_2561

รายงานการประชุม ครั้งที่4_2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5_2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6_2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7_2561